تماس با من

خجالتی نباش!

در صورت تمایل به من پیغام بدهید. من همیشه برای بحث در مورد پروژه های جدید ، ایده های خلاقانه یا فرصت هایی که جزئی از دیدگاه های شما هست ، آماده هستم.

0999-998-6770

[email protected]

98-999-998-6770+

@mohammadmalekirad

@mmalekirad

MohammadMalekiRad